TDK

Alapozások, szádfalak

Síkalapok tönkremeneteli valószínűsége
A nyírószilárdsági paraméterek hatása a csúszólap alakjára
Bemenő paraméterek érzékenységvizsgálata végeselemes programok alkalmazásakor
Puha talajok konszolidációjának végeselemes megoldása
Szádfal vibrálás közelében mért épületrezgések hazai és külföldi szabványok előírásai szerint
Cölöpintegritás-vizsgálat elvi és gyakorlati kérdései
Gépalap-tervezés alapjai
Szádfal vibrálás következtében létrejövő rezgések terjedési sajátosságai sűrűn beépített környezetben
A rezgésforrás távolságának szerepe szádfal vibrálás következtében létrejövő épületrezgések esetén
Három csepeli helyszínen végzett dinamikus mérés összehasonlító értékelése
Különböző vibráció, szádlemezverés összehasonlítása
Horváth Mihály téren végzett szádlemezverés dinamikus hatásának értékelés
Talajrétegződés és talajvíz szerepe szádlemezverés keltette dinamikus hatások elemzésénél
Pressziométer alkalmazása

 

Felszínmozgások, rézsűállékonyság

Támfalakra ható földnyomás különböző alakú csúszólapok esetén
Résállékonyság vizsgálati módszerek
Felszínmozgások összehasonlító nomenklatúrája
Árvízvédekezés hatása a gát állékonyságára
A talaj víztartalmának hatása rézsűk állékonyságára
Rézsűk stabilitási problémáinak felszíni jelei
Növényzet alkalmazása rézsűstabilizálásra és felületvédelemre
Növényzettel erősített rézsűk állékonysága
Geocellák alkalmazása
Vert talajszegek talajsúrlódási ellenállása
Részletes süllyedésvizsgálatok végzése a telephely körüli konkrét épületekre az előzőekben végzett kutatási, tervezési munka alapján
DiKét- és háromdimenziós véges elemes vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása
Talajfolyósodás okozta felszínsüllyedések hatása a meglévő épületekre, különös tekintettel a csatlakozó közművekre
Megfolyósodás vizsgálata statikus szondázás (CPTu) eredményei alapján
Megfolyósodás vizsgálata SPT szondázás eredményei alapján
Parciális tényezők valószínűségi elven való meghatározása a numerikus geodinamikai modellezéshez
A depresszió kialakulása elleni védekezési módok, ill. a depresszió nagyságának mérséklése ez egyes meglévő épületeknél
Bányafalak állékonysága
Felhagyott bányák rekultivációja

 

Talajtulajdonságok vizsgálata

Zavart és zavartalan talajminták összehasonlító nyírószilárdsági vizsgálata
Mésszel stabilizált talajok nyírószilárdsági vizsgálata
Áteresztőképességi együttható változása mésszel való stabilizálás esetén
Cementtel stabilizált talajok nyírószilárdsága
Diszperzív talajok statisztikai értékelése
Vasalt talaj érzékenység vizsgálata
Talajok viselkedése dinamikus hatásra
Szemcsés talajok csillapítási jellemzőinek meghatározása
Ágyazási tényező és földműteherbírás hatás a pályaszerkezetek méretezésére
Hőhatás okozta talajváltozások az atomerőmű alatt
Másodlagos konszolidáció hatása a containmentre
Talajok öregedése
Talajok laboratóriumi vizsgálata impulzusterhelésre
Talajok viselkedése impulzusterhelésre
Talajminták térbeli viselkedésének laboratóriumi vizsgálata, alakváltozási és nyírószilárdsági jellemzők meghatározása
Talajjellemzők térbeli változékonyságának vizsgálata
Extrém értékek kiszűrése talajjellemzők adathalmazán
Talajjellemzők eloszlásának vizsgálata
Az áteresztőképességi együttható meghatározásának összehasonlító elemzése
Korábbi és új talajmechanikai laboratóriumi eredmények statisztikai kiértékelése
Dinamikus talajjellemzők meghatározása
Szemcsés talajok alakváltozási, szilárdsági és dinamikai jellemzőinek laboratóriumi meghatározása különböző talajmodellekhez

 

Földrengés és dinamikus terhelés hatása talajokra

A feltárási adatok alapján különbözőképpen felvett geometriai modellek változásának hatása a véges elemes módszerrel számított talajviselkedésre földrengés esetén
Földalatti vonalas és doboz-szerkezetek speciális szerkezeti kialakítása a dinamikus terhelésből keletkező igénybevételek csökkentésére.
PLAXIS talajmodellek érzékenységvizsgálata földrengés teherre
Dinamikus terhelés mérnöki adatai (gyorsulások, időtartam, stb…)
Nyírószilárdság mobilizálódása az elmozdulások alapján

 

Víztelenítés és talajvízmozgások, gátak

Árvízvédelmi gátak szakadási helyének térképi prezentációja
Vízszintes szivárgók és megcsapoló kutak
Geometriai modellek változásának hatása a véges elemes módszerrel számított talajvízmozgásra
A víztelenítés távolhatásának vizsgálata különböző talajokban, a befolyásoló tényezők elemzése
Háttérvizek és a Duna vízállás változékonyságának következményei
Vízszint ingadozás hatása az épület mozgására
Elmozdulások kialakulása mély munkagödörnél

 

Műemléki kőanyagok, kőszerkezetek

Műemléki kőanyagok időállósági tulajdonságai
A légszennyezés hatása műemléki kőanyagokra
Kőszerkezetek tönkremenetei formái
Műemlék épületek felújítása, eljárások összehasonlítása
Kőpótló anyagok vizsgálata
Roncsolásmentes vizsgálatok a diagnosztikában
Csúszásvizsgálatok
Kőhidak szerkezetének összehasonlítása, felhasznált kőzetek
Kőhidak stabilitásvizsgálata

 

Kőzetek fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Kőzetek vízvezető képességének összehasonlítása
Kőzetek hőtágulása
Zúzottkövek időállósága
Kőzetek térbeli feszültségállapotának vizsgálata
Kőzetek nyírószilárdsága
Roncsolásmentes vizsgálatok és laborvizsgálatok közti összefüggések