A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/42
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kopecsko.katalin@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Jelenlegi ismereteink szerint a széndioxid kibocsátás növekedése vezetett a napjainkban
megfigyelhető klímaváltozáshoz, ill. globális felmelegedéshez. Az összes széndioxid kibocsátás egy
része természetes folyamatokból származik, míg másik része a humán tevékenységekkel (ipari
tevékenységek, energiatermelés stb.) hozható összefüggésbe. Az összes széndioxid kibocsátás 7%-a a
cementgyártásnak (klinkerégetés) tulajdonítható. A széndioxid kibocsátás mérséklése így az egyre
növekvő cementiparnak is a legfontosabb feladatává vált. Ezt a célt valósítják meg a cementek
klinkerhányadának más iparágak melléktermékeivel történő helyettesítésével (pl. kohósalak, pernye),
új gyártási technológiák kidolgozásával, valamint a cementtulajdonságok javításával. A különböző
cementek felhasználásával készült betonok tartósságát a környezeti körülmények – amelyek sok
esetben a cementkő kémiai jellegű átalakulását is eredményezik – befolyásolják.

A kutatás célja: a különböző típusú és mennyiségű kiegészítő anyagot tartalmazó cementek kémiai
ellenálló képességének vizsgálata. A várható környezeti feltételeknek és a szilárdulási elvárásoknak
leginkább ellenálló cementtípusok kiválasztása.

A kutatás módszerei: a kémiai ellenálló képességre ható környezeti tényezők modellezése
laboratóriumi körülmények között. A jelölt a cementek kiegészítő anyag tartalma függvényében, a
kísérleti tervben megfogalmazott kezelések hatására változó tulajdonságokat vizsgálja . Ezek: a
mikrostruktúra (pásztázó elektronmikroszkópos, SEM megfigyelések), a tömegösszetételi
tulajdonságok (anyagsűrűség, testsűrűség, kapilláris vízfelszívás, teljes porozitás), a fázisösszetételi
tulajdonságok (derivatográfiás termoanalitikai és röntgendiffrakciós módszerrel), valamint a
szilárdsági és időállósági tulajdonságok. Hogyan változik a beton kémiai ellenálló képessége a beton
kiindulási tulajdonságainak függvényében (kor, szilárdság, porozitás, vízfelvételi jellemzők)?

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mlinárik Lilla (2012/2015/)
Juhász Péter (2010/2013/2015)
Ali AL DABBAS (2017/2021/2022)
Khalaf Ali Abdulhasan (2019/2023/2024)
Státusz: 
régi